ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Wymiana grzejników

U c h w a ł a   Nr 54/2004

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowej

w Trzebnicy z dnia 6 maja 2004r.

w sprawie

określenia zasad wymiany grzejników oraz czasowego ich demontażu.


Na podstawie § 47 ust. 1 pkt 12 i pkt 20 lit. h statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowej w Trzebnicy Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej uchwala, co następuje:

 

W celu unormowania spraw związanych z wymianą grzejników w lokalach lub czasowym ich demontażem w celu wykonania niezbędnych robót za tymi grzejnikami, ustala się następujące zasady wykonywania w/w robót:

§ 1.

Na pisemny wniosek użytkownika lokalu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej podejmuje stosowne decyzje dotyczące wymiany lub czasowego demontażu grzejników i pisemnie powiadamia o tym zainteresowaną stronę.

§ 2.

 

  1. W zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej wymiana grzejników lub ich czasowy demontaż wykonywane są wyłącznie za zgodą Spółdzielni i przez wyznaczoną firmę, która na podstawie zawartej ze Spółdzielnią umowy ponosi odpowiedzialność za konserwację, naprawy i remonty instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania i która to firma odpowiada za utrzymanie właściwego stanu technicznego tych instalacji.
  2. Wszelkie koszty związane z wymianą lub demontażem grzejnika obciążają użytkownika lokalu. Stosowne oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia tych kosztów winno być zawarte we wniosku.
  3. Wykonane roboty podlegają odbiorowi przez przedstawiciela Spółdzielni.

§ 3.

Za opróżnianie instalacji centralnego ogrzewania z wody i jej ponowne napełnienie w celu wykonania w lokalu robót, o których mowa w §1, użytkownik lokalu przed przystąpieniem do wykonania robót, zobowiązany jest do uregulowania w kasie Spółdzielni należności ryczałtowej w wysokości 50,00 zł.


§ 4.

 

  1. W przypadku stwierdzenie samodzielnego opróżnienia instalacji centralnego ogrzewania z wody lub samowolnej wymiany albo czasowego demontażu grzejników, nakłada się na osobę uprawnioną do lokalu opłatę stałą w wysokości 400,00 zł.
  2. Opłata stała, o której mowa w pkt. 1 zwiększa fundusz remontowy Spółdzielni.

§ 5.

Wszelkie roboty na instalacji centralnego ogrzewania w lokalach. Mogą być wykonywane tylko i wyłącznie pomiędzy 15 maja a 20 sierpnia danego roku.

§ 6.

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Sekretarz Rady Nadzorczej

Sabina Jankowska

 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Janusz Piotrowski

 

 

 

 

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzebnicy
projekt i wykonanie: BESTGO.PL