ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Przeglądy kominiarskie

19.08.2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w dniach od 22 do 26 sierpnia 2022 r. odbędzie się przegląd kominiarski w lokalach budynków przy ul. Kościelnej 1 oraz Drukarskiej 2,4,6 w Trzebnicy. Szczegółowy plan przeglądów kominiarskich zostanie wywieszony na klatkach schodowych.

Zarząd

Wymiana wodomierzy - harmonogram

19.08.2022

Przegląd instalacji gazowej.

01.06.2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż coroczny przegląd instlacji gazowej w lokalach odbędzie się w III i IV kwartale roku 2022 ( od września do grudnia ). Szczegółowy plan pierwszego z dwóch terminów przeglądów zostanie wywieszony na klatkach schodowych w pierwszej połowie września.

Zgodnie  z  Regulaminem  wzajemnych obowiązków użytkowników lokali i Spółdzielni w zakresie eksploatacji, użytkownik lokalu zobowiązany jest do udostępnienia lokalu w celu przeprowadzenia przez Spółdzielnię okresowych kontroli stanu technicznego budynku i lokali zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Wymiana wodomierzy

04.05.2022

Informujemy ,że Firma Ista rozpoczęła wymianę wodomierzy we wszystkich lokalach należących do spółdzielni.

Wyznaczony jest  bezpłatny I podstawowy termin wymiany dla każdego budynku oraz bezpłatny II termin wymiany.

Trzeci termin wymiany jest odpłatny  i został określony w umowie między stronami na kwotę 90,00 zł + Vat.,która to kwota będzie obciążać  użytkownika lokalu,który nie udostępnił go w bezpłatnych dwóch terminach.

Prosimy zatem o uostępnienie lokali w terminach określonych w ogłoszeniach zamieszczanych na poszczególnych klatkach schodowych.

Szczegółowe informacje o wymianie moża również uzyskać w dziale technicznym spółdzielni.

Zarząd

Opłata za wydanie zaświadczenia

31.12.2021

Informujemy ,że za wystawiane, dla członków oraz właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni, zaświadczenia dotyczące stanu prawnego ich lokali, pobierana jest od 05-11-2018r. opłata w wysokości brutto 0,7 % aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę ( 3010,00 zł w 2022r.). Podstawa prawna: Statut spółdzielni, § 9 ust 20 .

W roku 2022 opłata za wystawiane każdorazowo zaświadczenie wynosi brutto 21,07 zł .

Opłatę powyższą należy wpłacać na  konta spółdzielni  numer :

94 1020 5297 0000 1802 0000 6809 podając w tytule zapłaty : imię i nazwisko oraz treść- za wydanie zaświadczenia.

Zarząd

Formularz zgłoszenia szkody do ubezpieczenia

15.06.2021

Formularz zgłoszenia szkody do ubezpieczenia znajduje się w zakładce "UNIQA UBEZPIECZENIA"

Zarząd

Covid-19

15.06.2021

1.Informujemy ,że od dnia 15-06-2021r. biuro spółdzielni zostało otwarte dla interesantów.Biuro było zamkniete  od 16-03-2020r., a obsługa interesantów odbywała się  min. za pośrednictwem telefonów,mailów i poprzez indywidualne przyjęcia w pokoju przy wejściu do biura.

2. Na terenie biura zalecamy zachowanie dystansu miedzy osobami min.1,5 metra.

3. Awarie zagrażające zdrowiu ,życiu lub mieniu, prosimy zgłaszać w godzinach pracy spółdzielni na nr telefonu 71 312 04 05 oraz na numer 601 776 593 dostępny po godzinach pracy i w dni wolne od pracy.

4. Do odwołania zawieszone są dużury oraz spotkania członków Rady Nadzorczej i Zarządu z członkami spółdzielni.

Trzebnica dnia 16-03-2020r., atualizacja 22-09-2020r., 26-10-2020r.,15-06-2021, 28-03-2022

Zarząd

Oferowanie robót i usług przez nieznane firmy

14.06.2021
Informujemy, że w ostatnim czasie wiele firm oferuje różne usługi związane m.in. z:

 

  • przeglądem instalacji gazu i wymianą urządzeń gazowych,
  • wymianą drzwi wejściowych do mieszkań,
  • montażem anten TV i przystosowaniem telewizorów do odbioru naziemnej cyfrowej telewizji,
  • zmianą taryf telefonicznych, gazowych, energetycznych, itp.

Firmy te często zapewniają, że działają za zgodą i wiedzą Spółdzielni.

Przypominamy, że pracownicy firm, którzy działają za zgodą i wiedzą Spółdzielni, muszą posiadać imienne identyfikatory z pieczątką Spółdzielni i podpisami, a wszelkie ogłoszenia wywieszane na klatkach schodowych przez firmy działające za zgodą Spółdzielni winny być ostemplowane pieczątką Spółdzielni.

W dobrze pojętym interesie, przestrzegamy Państwa przed zawieraniem umów o świadczenie usług lub wykonawstwo robót z nieznanymi i niesprawdzonymi firmami. W razie jakichkolwiek wąpliwości prosimy o kontakt ze spółdzielnią.

Informujemy, że pracownicy gazowni, zakładów energetycznych, telefonii, telewizji, itp. nie zawierają żadnych umów, ani nie pobierają żadnych zaliczek od mieszkańców w ich lokalach.


Zarząd

Segregowanie odpadów

13.06.2021

 

Odpady segregowane( plastik,szkło, papier oraz od stycznia 2020 r.odpady bio kuchenne) nie moga być mieszane z odpadami komunalnymi /zmieszanymi/ i na odwrót, odpady zmieszane nie moga byc mieszane z odpadami segregowanymi jak również mieszane między sobą.

Jeśli gmina, odpowiedzialna za odbiór odpadów, stwierdzi niewłaściwą segregacje,to w stosunku do mieszkańców korzystających z danego boksu śmietnikowego ma prawo zastosować, za odbiór odpadów, podwójne opłaty w stosunku do obowiązujących podstawowych stawek.

Prosimy zatem, w dobrze pojętym interesie wszystkich mieszkańców, o właściwą segregację odpadów, aby gmina nie musiała stosować zbiorowej odpoiedzialności i podwójnej opłaty tylko dlatego, że np.jeden lub kilku  mieszkanńców nie segreguje  odpadów.

Odpady wielkogabarytowe i segregacja

13.06.2021

Przypominamy,że odpady wielkogabarytowe nie mogą być składowane przez mieszkańców w boksach śmietnikowych lub obok nich.

Każda gmina  prowadzi nieodpłatnie ciągłą zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego a także sprzętu AGD, szaf, wersalek, dywanów, krzeseł, foteli, opon itp.w tzw. Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komulanych

Odpady te, bez ponoszenia dodatkowych kosztów należy na bieżąco zwozić do Gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W Trzebnicy taki punkt zlokalizowany jest przy ulicy Milickiej 47 (obok oczyszczalni ścieków), czynny od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00,a w soboty od 10.00 -15.00.

Dla Obornik Śl.w Golędzinowie czynny od poniedz.do czwartku w godz.7.00-15.00,w piątki od 7.00-16.00 i w pierwszą sobotę miesiąca od 8.00-14.00.

W Prusicach przy ul.Polnej 14/teren byłej przetwórni/ czynny od poniedz, do piątku  od 9.00-16.00 i w soboty od 9.00-15.00

Każdy lokator/jeśli go to dotyczy/ winien dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt takie odpady do Puknku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.W przeciwnym razie kosztami wywozu mogą zostać obciążeni miszkańcy danego osiedla.

W dobrze pojętym interesie ,prosimy o przestrzeganie zasady segregacji odpadów i wywozu odpadów wielkogabarytowych

Zarząd

Strona 1 z 2  > >>

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzebnicy
projekt i wykonanie: BESTGO.PL